Vi er der, hvor det giver mening. Vi gør det, der giver mening

Hos PLAY købes timer til samvær. Sammen bestemmer vi antallet og indholdet af timer mod målet om læring, udvikling og trivsel – gennem brobygning til samfundets fællesskaber. Vores erfaring har vist, at succesfuld og bæredygtig brobygning kræver en skræddersyet og individuel tilgang med respekt for den enkeltes situation og ønske og med udgangspunkt i barnets, den unges eller den familiemæssige kontekst. Derfor er vi der, hvor målgruppen er. Vi er på skolen, i foreningen og i hjemmet.

I PLAY er der fleksible arbejdstider – PLAY arbejder, når der er behov og starter med det samme.

Samarbejdspartnere

Samlet findes vores ydelser inden for 4 søjler:

Her kan du se eksempler på vores arbejde – kontakt os for dialog og et tilbud, der passer til netop dig.

Forløbene kan bevilges efter servicelovens § 52, stk. 3

Nr. 2 (Praktisk pædagogisk støtte),

Nr. 3 (Familiebehandling inkl. arbejde med barnet ifbm. familiebehandling),

Nr. 6 (individuel kontaktperson – men også til hele familien) og

Nr. 9 (anden hjælp til rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte – herunder støtteperson til hele familien).

§ 11, stk. 3

Nr. 1 (Konsulentbistand, herunder familierettede indsatser),

Nr. 4  (anden forebyggende hjælp)

§ 85, 
Omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

 

Når PLAY arbejder med børn og unge i 1:1 relationer handler det om at afdække motivation og interesser og undersøge, hvad der er på spil for den enkelte, hvad der er svært, og hvordan barnet/den unge eller voksne kan blive en del af et fællesskab. Af erfaring ved vi, hvor nedbrydende det er, hvis barnet/den unge eller voksne frarøves fællesskabets styrke. Vi er fx med til at sikre, at barnet/den unge får et aktivt fritidsliv. Ligesom vi er med til at sikre, at barnet/den unge kommer tilbage i skole. Endelig er vi med til at sikre, at barnet/den unge ændrer tanke og handlemønstre – at negativitet vendes til positivitet gennem succesoplevelser og personlige sejre.

Samlet arbejder PLAY med børn og unge der af den ene eller anden grund er i mistrivsel. Det er fx børn og unge med skolevægring og højt skolefravær, isolationsproblematikker og diagnoser (Asperger, Autisme, ADHD m.m.). PLAY arbejder også med børn og unge, som er kriminelle eller kriminalitetstruede. Vi har stor erfaring i arbejdet med UKN-afgørelser/straks afgørelser.

Når PLAY arbejder med grupper, handler det om at udvikle et fællesskab, der er rummeligt, positivt og givende. Fællesskaber der kan håndtere forskelligheder og som ikke ekskluderer men inkluderer. PLAY arbejder eksempelvis med skoleklasser, og vi arbejder med opbygningen af fællesskaber i lokalsamfund.

Trivsel og læring går hånd i hånd. Derfor arbejder PLAY med at skabe større trivsel i Folkeskolen på såvel klasse- som skoleniveau. Vi uddanner fx elever til trivselsambassadører, forestår aktiviteter og lege i frikvartererne, gennemfører co-teaching forløb i skoleklasser der er udfordrede. 

Stærke og sammentømrede lokalsamfund og fællesskaber spiller en afgørende rolle for menneskelig udvikling. I PLAY arbejder vi derfor også med Community Building ved fx at forestå lege- og bevægelsesaktiviteter i lokale boligområder, der dels udvikler deltagerne både fysisk og psykisk, og dels samler folk og giver kendskab til naboen, som alt sammen styrker og opbygger det lokale fællesskab.

Forløbene kan bevilges efter servicelovens § 52, stk. 3

Nr. 3 (Familiebehandling)

Nr. 9 (anden hjælp til rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte – herunder støtteperson til hele familien)

Og § 54,

stk.2 og stk. 3 (Støtte til forældre under barnets anbringelse uden for hjemmet)     

Når PLAY arbejder med familier, handler det om skabe bæredygtige løsninger som fungerer på lang sigt– at hjælpe familier til at hjælpe sig selv mod en velfungerende hverdag med trivsel og udvikling. Vi tilbyder forløb, hvor vi vejleder om forældreskab og forældrerollen.

Sammen finder vi løsninger på de udfordringer, familien oplever at have. Det kan omhandle morgenrutiner og spisesituationer samt systematisering af hverdagsliv (indkøb, tøjvask, mv.). Det kan også omhandle handle- og løsningsorienteret støtte til forældre, hvis barn er isoleret, udadreagerende eller diagnosticeret.

I vores indsatser arbejder og tænker vi netværksorienteret. Forløbet kan fokusere på familien som helhed – fx fælles aktiviteter med børn og forældre. Indsatsen kan også fokusere på specifikke voksne familiemedlemmer, hvor vi arbejder brobyggende og understøtter arbejdsmarkedsdeltagelse (jobsøgning, kontakt til Jobcenter, mv.) og/eller forenings- og civilsamfundsdeltagelse (frivilligt arbejde, selvhjælpsgrupper m.m.).

PLAY samarbejder altid med forældrene til de børn og unge vi samarbejder med. Hvis forældrene har brug for en særskilt støtte og indsats ud over det, kan det være en fordel af anvende PLAY til både barnet / den unge og forældrene. Det styrker koordineringen, samarbejdet mellem familierådgivningen og arbejdet med børnene, og sikrer samme tilgang og værdier til arbejdet for hele familien.                                                                                           

Når PLAY arbejder som konsulenter, kan vi inspirere, guide og vejlede professionelle – såvel ledelse som fagpersonale – med fokus på metoder og tilgange til pædagogisk arbejde og at bygge bro til samfundets almene fællesskaber. Det kan ske gennem oplæg, sparring, supervision, workshops og aktionslæringsforløb, hvor vi arbejder sammen i praksis – ex. CO-teaching. Vi kan skræddersy et tilbud med alt fra 2 times oplæg eller workshop til et udviklingsforløb over flere måneder.

PLAY tilbyder arbejdspladser, der ønsker et anderledes personalemøde, en alternativ personaledag med fokus på leg og samarbejde, eller en anden form for supervision.

Endelig har PLAY oprettet et socialsekretariat, som et led i vores arbejde for at fremme socialt arbejde generelt. Her udvikler vi nye projekter, tiltag og produkter sammen med øvrige aktører inden for det sociale arbejde. Så kontakt os gerne hvis du har en idé og har brug for råd og vejledning til at komme videre.

Udtalelser

Et team med ambitioner

PLAY er en organisation der lærer, og vi arbejder kontinuerligt med at evaluere og udvikle vores praksis. Vi vægter, at alle vores medarbejdere har en veludviklet dømmekraft, tør lave fejl og lærer af dem, og kan skabe fleksible indsatser og løsninger, der giver mening for de mennesker, vi samarbejder med, og i overensstemmelse med de mål, der er for indsatsen.

I PLAY har vi:

Derfor kan vi:

I PLAY er vi trænere

I PLAY hedder vi trænere. Det betyder, at man ved opstart får tildelt en træner. Vi hedder trænere af flere grunde. For det første refererer ordet træner til essensen i vores arbejde. Sammen med et barn/en ung eller en familie trænes færdigheder, omkring det der er svært, så det kan bringe dem tættere på et mål – fx skolegang. For det andet refererer ordet træner til vores aktivitetsbaseret pædagogik, hvor man er aktivt handlende, og hvor aktiviteter eller træninger er udgangspunktet for barnets, den unges eller familiens rejse. Aktiviteter der altid starter med barnets, den unges eller familiens behov og interesser. For det tredje refererer ordet træner – den personlige træner – til det skræddersyede forløb.

Sidst, men ikke mindst, har vi valgt ordet træner fremfor pædagog eller kontaktperson, fordi det for mange børn, unge og familier, som har haft kontakt til det sociale system, kan opleves stigmatiserende at få hjælp af en pædagog. Det kan derfor for nogen være mere social acceptabelt at have en træner fremfor en kontaktperson eller pædagog.

Kontakt Julie

For dialog og et tilbud, der passer til netop dig.

Kontakt Trine

For dialog og et tilbud, der passer til netop dig.